Huisreglement

Intern Reglement Handbal Club Heist-op-den-Berg

Om de goede orde te bewaren tijdens trainingen en wedstrijden heeft HC Heist-op-den-Berg een intern reglement opgemaakt voor zijn aangesloten spelers en trainers. Wij verzoeken echter ook de ouders en andere supporters om onderstaande gedragsregels te volgen.

 • Trainingen beginnen op tijd. Dit wil zeggen dat iedereen omgekleed in de zaal is op het uur waarop de trainingen beginnen. Laatkomers zullen aangesproken worden om de volgende keer wel op tijd te zijn. Eeuwige laatkomers kunnen de toegang tot de training ontzegd worden.
 • Een half uur voor iedere training is er een kleedkamer beschikbaar, zowel voor meisjes/dames als voor jongens/heren. Omkleden doe je in de kleedkamer, maar de sporttas met drinkbus en eventuele persoonlijke bezittingen mogen meegenomen worden in de sporthal. De club is echter niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke bezittingen, onder welke vorm ook. Na training blijft dezelfde kleedkamer gedurende een half uur beschikbaar. Kleedkamers, thuis of op verplaatsing, worden proper achtergelaten.
 • Het is belangrijk om op elke training aanwezig te zijn. Enkel om bepaalde redenen kan een training gemist worden mits voorafgaande verwittiging: ziektes, blessures, familiale omstandigheden ,…
 • Elke speler traint met de nodige inzet en concentratie met als doel het spelniveau van zichzelf en teamgenoten op te krikken. We verwachten 100 % inzet tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Trainingen worden in principe niet onderbroken. Een toiletbezoek vindt plaats voor de training en drinkpauzes worden in de zaal gehouden. Neem dus een drinkbus mee de zaal in bij het begin van de training. Probeer het gebruik van wegwerp plastic flesjes te vermijden.
 • Trainingen vinden plaats in de sportzaal. Wij vragen onze leden met aandrang om de zaal niet te verlaten tijdens de training.
 • Tijdens de trainingen wordt er van de leden verwacht dat ze luisteren naar de trainers tijdens momenten dat er uitleg wordt gegeven. De informele babbel kan na de training.
 • De tribunes van De Sporthal hebben regelmatig stoeltjes die los liggen. Klimmen op deze tribunes is dus niet toegestaan. Indien er een bal in de tribune ligt meld je dit aan de trainer.
 • Iedereen helpt opruimen na een wedstrijd of training. Gelieve de reservatietijden te respecteren. 5 minuten voor de eindtijd moet je beginnen opruimen.  Respecteer de andere sportclubs die na ons komen door de zaal tijdig te verlaten.
 • Douchen is aangeraden vanaf U12, zowel na een training als na een wedstrijd. Dit is niet enkel goed voor de hygiëne, maar komt ook de ploegsfeer ten goede.
 • Het is ten strengste verboden te fotograferen of te filmen tijdens het douchen of in de kleedkamers. Bij overtredingen wordt er streng gesanctioneerd.
 • Brutaliteit en ongehoorzaamheid t.o.v. de coaches of officials wordt gesanctioneerd door schorsing van trainingen en/of wedstrijden. De tijdsduur van deze schorsing wordt bepaald naargelang de ernst van het gedrag!
 • Pepdranken zijn niet toegelaten voor of tijdens trainingen en wedstrijden. Geen frisdrank (met uitzondering van sportdrank) tijdens de wedstrijden, ook niet in de pauzes.
 • Bij twijfel of ongenoegen over de trainingsinhoud kan de trainer steeds aangesproken worden, bij voorkeur voor of na de training, maar in elk geval steeds op een beleefde manier. De trainer heeft echter altijd het laatste woord.
 • Iedereen speelt naargelang zijn of haar mogelijkheden. De coach beslist!
 • Niet trainen = niet spelen
  Minder trainen = minder spelen.
 • Elke speler (vanaf U12) heeft steeds zijn Kids-ID of identiteitskaart bij op elke match. Indien je deze niet bijhebt, speel je die match niet mee.
 • Elektronische toestellen zoals vb. GSM, … horen niet thuis in een sportzaal. Deze laten we gewoon thuis of in onze sporttas.
 • Pesten wordt niet getolereerd. Leden die pesten worden hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk pestgedrag wordt er in samenspraak met het bestuur een sanctie opgelegd.
 • Leden van HC Heist-op-den-Berg dragen zorg voor het materiaal (handballen worden ALLEEN in de zaal gebruikt, voor buiten bestaan er streetballen, ook zaalschoeisel is er alleen voor gebruik in de sporthal) en voor de zaal (na de training wordt er opgeruimd: lege flesjes in de vuilbak).
  Handballen worden na gebruik opgeruimd of teruggeven aan de betrokken speler.
 • Als je als speler het engagement aangaat om competitie te spelen, dan wordt er verwacht dat je steeds tijdig aanwezig bent op de wedstrijden. Ook vragen we je om steeds jouw deelname bij jouw ploegbegeleider te bevestigen in de week voorafgaand aan de wedstrijd.
  Spelers die niet aan een wedstrijd kunnen meedoen, moeten dit op voorhand (op de laatste training voor de wedstrijd) aan de delegé meedelen.
 • We blijven steeds sportief. Agressief of uitdagend gedrag t.o.v. tegenstanders, scheidsrechters of publiek is steeds uit den boze en wordt gesanctioneerd.
 • Sportiviteit tegenover refs, tegenstrevers en medespelers staat centraal. Na de wedstrijd geef je zowel de tegenstanders als de scheidsrechters en tafelofficials een hand. De supporters worden eveneens begroet en bedankt.
 • Jongens en meisjes met lange haren maken een staart of dragen een haarband!
 • Onze trainers werken volgens de waarden van de club en binnen het grotere kader van de trainingscontinuïteit. Ieder lid is even belangrijk.
 • Naar de coach wordt geluisterd en niet naar de supporters!
 • Indien een speler geselecteerd wordt om in verschillende leeftijdscategorieën te trainen of te spelen is dit steeds na overleg tussen de betrokken trainers en in samenspraak met de ouders. Deze speler traint en speelt in zijn of haar prioritaire ploeg, in de tweede ploeg traint en speelt deze speler op vraag van de trainer.
 • Ouders zijn supporters! Supporters ondersteunen de spelers en ze breken hen niet af. Noch eigen spelers, noch tegenstanders! Respect voor iedereen. We supporteren voor HC Heist en niet tegen een andere ploeg!
 • Bij problemen of vragen omtrent grensoverschrijdend of pestgedrag kunnen leden en ouders steeds terecht bij de API .
 • Leden/ouders die het intern reglement niet respecteren kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden en gesanctioneerd worden, bijvoorbeeld door schorsing van trainingen en wedstrijden, het weigeren van de toegang etc.
 • We publiceren geregeld beeldopnamen van leden op onze website, facebookpagina en dergelijke. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn en de waarden van de club uitdragen. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van onze club. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment melden aan het bestuur. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou of je kind publiceren.
 • Het logo van de club is beschermd door het auteursrecht. Het mag niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.
 • Je mag evenmin zonder toestemming je tegenover derden voordoen alsof je de club vertegenwoordigt.